wir freuen uns, von ihnen zu hören

Haseloff Agrar Brück
Lin­den­straße 37
14822 Brück

e‑Mail: info@haseloff-Agrar.de
Infor­ma­tio­nen über Ser­vice- Hot­line: 0 33 844 / 316

Brück­er Agrar u. Land­schafts GbR
Burkhard & Thomas Haseloff
Lin­den­straße 37
14822 Brück
Tel.: 033844 316
E‑Mail: info@haseloff-agrar.de


Ländlich­es Loh­nun­ternehmen
Trans­port u. Dien­stleis­tungs GbR
Burkhard & Thomas Haseloff
Lin­den­straße 37, 14822 Brück
Tel.: 033844 316
E‑Mail: info@haseloff-agrar.de


Pferde & Touris­mus GmbH Brück
Lin­den­straße 37, 14822 Brück
Tel.: 033844 316
E‑Mail: info@haseloff-agrar.de


Milch­hof Brück GmbH & Co. KG
Lin­den­straße 37
14822 Brück
Tel.: 033844 316
E‑Mail: info@haseloff-agrar.de


Lin­den­hof
Mar­vin Haseloff
Lin­den­straße 37
14822 Brück
Tel.: 01722571834
E‑Mail: marvin.haseloff@haseloff-agrar.de